1-    حقوق متقابل   چیست؟

حقوقی است که ما در روابطی که با  دیگران برقرار میکنیم دارای آن حقوق می شویم.

2- چرا حق و  مسئولیت به منزلهٔ دو کفه ترازو هستند که باید تعادل آنها حفظ شود با مثال توضیح دهید.


 برای مثال کودکان حق دارند در خانواده از محبت ومراقبت و خوراک و پوشاک مناسب بهره مند شوند و این امر برای پدر و مادر مسئولیت و تکلیفی ایجاد می کند تا ازکودکان مراقبت کنند و تلاش کنند تا وسایل زندگی آنها را مهیا کنند.


بقیه سوال ها در ادامه مطلب