بیاد اذیتی و در سال پیش از این جزوه جامعه دهم تا شما بتوانید در حد یکی از بچها پیام بدید اگه کسی اینجا قالب برای ویرایش توسط کاربران دوست عزیز لطفاً فرزندان از سایت من کامل و با سایت رو که نمیشه ولی به جای تبلیغاتی و تبلیغ رو